ఒలీవర్ వెండెల్ హొంస్

ఒలీవర్ వెండెల్ హొంస్ (ఆంగ్లం Oliver wendel holmes (29 ఆగస్టు1809 – 8 అక్టొబరు 1894) అమెరికాకు చెందిన వైద్యుడు, రచయిత, కవి,

ఒలీవర్ ముఖ్య వ్యాఖ్యలుసవరించు

1)మనలొ ఏముందొ అనే విషయం ముందు మన ముందేముంది, వెనకేముంది అనేవి చాల స్వల్ప విషయాలు.

 
మనలొ ఏముందొ అనే విషయం ముందు మన ముందేముంది, వెనకేముంది అనేవి చాల స్వల్ప విషయాలు.