జూలియస్ సీజర్

గయస్ జూలియస్ సీజర్ ఒక రోమన్ మిలిటరీ మరియు రాజకీయ నాయకుడు. ఇతను రోమన్ రిపబ్లిక్ ను రోమన్ సామ్రాజ్యం గా మలచడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు.

గయస్ జూలియస్ సీజర్

గయస్ జూలియస్ సీజర్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలుసవరించు

  • నేను చూసింది , వచ్చింది, నేను స్వాధీనం.