మాంటెస్క్యూ ఫ్రాన్సుకు చెందిన రాజకీయ తత్వవేత్త. 18 జనవరి, 1689 న బోర్డాక్స్‌లో జన్మించాడు. 10 ఫిబ్రవరి, 1755న మరణించాడు.

చార్లెస్ మాటెస్క్యూ

మాంటెస్క్యూ ముఖ్య ప్రవచనాలు మార్చు

  • శాసనాన్ని రూపొందించు అధికారము మరియు శాసనాన్ని అమలుచేయు అధికారము ఒకే చోట ఉంటే స్చేచ్ఛకు అవకాశమే ఉండదు.
 
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.