యేసు

క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రధాన వ్యక్తి
  • నేను లోకమునకు వెలుగును.
  • నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగియుండును.
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=యేసు&oldid=12252" నుండి వెలికితీశారు