రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్

జోసెఫ్ రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్ ప్రముఖ ఆంగ్ల రచయిత. ఇతడు 1865 డిసెంబర్ 30న ముంబాయిలో జన్మించాడు. ఇతను రాసిన "ది జంగిల్ బుక్" ప్రఖ్యాతి గాంచినది. 1936 జనవరి 18న రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్ మరణించాడు.

జోసెఫ్ రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్

రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్ యొక్క ముఖ్యమైన ప్రవచనాలు

మార్చు
  • తూర్పు తూర్పే పడమర పడమరే, అవి ఎన్నటికీ కలవవు.