స్నేహితుడు

ఒకరంటే ఒకరికి పరస్పర అనురాగం ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య సంబంధం

మిత్రుడు లేదా స్నేహితుడు (Friend) మానవులకు సహాయంచేసేవాడు.

స్నేహాస్తాలు

వ్యాఖ్యలు మార్చు