స్నేహాస్తాలు

మిత్రుడు లేదా స్నేహితుడు (Friend) మానవులకు సహాయంచేసేవాడు.

వ్యాఖ్యలుసవరించు