స్నేహితుడు

ఓ గొప్ప అనుభవం

మిత్రుడు లేదా స్నేహితుడు (Friend) మానవులకు సహాయంచేసేవాడు.

స్నేహాస్తాలు

వ్యాఖ్యలుసవరించు