ఫ్రాన్సిస్ బేకన్

ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ KC (22 జనవరి 15619 ఏప్రిల్ 1626) ప్రముఖ ఆంగ్ల తత్వవేత్త, నాయకుడు మరియు రచయిత.

I have taken all knowledge to be my province.

ముఖ్యమన వ్యాఖ్యలు మార్చు

  • అద్భుతమైన అందం ఏదో మనకు అందని అనుభవంలో లేని దృశ్యంలోనే వుంటుంది.
  • అపరిచితులతో కూడా దయతో, విధేయతతో వ్యవహరిస్తే అతడు ప్రపంచ పౌరుడి క్రింద లెక్కే.